2018-12-12

Fokus på starkt arbetsmarknadsläge, kompetensbrist och utlandsfödda i Arbetsförmedlingens senaste prognos

Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den de kommande åren. Prognosen bygger på intervjuer med över 13 000 privata och offentliga arbetsgivare i hela landet och idag på förmiddagen släpptes den senaste arbetsmarknadsprognosen.

Vi på Happyr var på plats och lyssnade när arbetsmarknadsanalytiker Johan Eklöf presenterade de senaste arbetsmarknadsutsikterna. Mycket fokus lades på den kompetensbrist som råder och även på arbetslösheten bland utlandsfödda i Sverige.

Johan Eklöf inledde med att understryka att arbetsmarknadsläget i Sverige fortfarande ser mycket positivt ut i Sverige, vilket så klart är glädjande. Arbetsmarknadsläget är faktiskt så starkt att Arbetsförmedlingen har fått skriva upp prognosen för tillväxten av nya jobb 2018. Under 2019 fortsätter jobben att växa i hela Sverige, men i långsammare takt, med sammanlagt 111 000 personer fram till 2020.

Den öppna arbetslösheten i Sverige är relativt låg och i Stockholms län väntas arbetslösheten gå ner från 5,8% till 5,6% 2019 – och arbetslösheten förespås sjunka ytterligare kommande år.

Arbetsförmedlingens Generaldirektör Mikael Sjöberg säger i ett uttalande på Arbetsförmedlingens webbsida:

”Företagen är fortsatt optimistiska och vi har ett rekordhögt kapacitetsutnyttjande i näringslivet. Både privata och offentliga arbetsgivare planerar för fler anställda. Jobben blir fler i tjänstebranscherna, hos både privata och offentliga arbetsgivare. Arbetsgivarna har dock svårt att få tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft bromsar nyanställningarna.”

”Utrikesfödda mycket viktiga för arbetskraftsförsörjningen”
För första gången på 10 år ser man även en minskning i arbetslöshet bland personer födda utanför Europa. Johan Eklöf betonade även att utrikesfödda är mycket viktiga för arbetskraftsförsörjningen i Sverige, men att den målgruppen även står för en stor del av den öppna arbetslösheten – vilket bland annat kan bero på faktorer som arbetsgivares krav på svenskkunskaper.

Saxat från Arbetsförmedlingens webbsida:

”Sysselsättningsgraden fortsätter också att stiga bland både inrikes och utrikes födda. Under 2019-2020 väntas omkring åtta av tio nya jobb gå till utrikes födda, där huvuddelen av den lediga arbetskraften finns. Utrikes födda är därmed fortsatt avgörande för jobbtillväxten i landet. Detta är särskilt tydligt utanför storstadsregionerna.”

Kompetensbrist och få ungdomar i praktiska utbildningar
De sektorer som indikerar störst kompetensbrist är transportsektorn, utbildnings- vård- och omsorgssektorn samt den finansiella sektorn för privata arbetsgivare. Inom den offentliga sektorn är det grundskola, barnomsorg samt vård och omsorg som har svårast att hitta kompetens.

Samtidigt visar arbetsmarknadsprognosen att väldigt få ungdomar väljer praktiska utbildningar på gymnasiet – och få av de som påbörjar ett program tar examen. En betydande del av de öppet arbetslösa i Sverige är just personer utan gymnasiekompetens.

Avslutningsvis var det glädjande att höra att 40% av de arbetsgivare i Stockholm som finns representerade i prognosen tror att de kommer att utöka antalet anställda. Dock så uppger även hälften att de inte kan växa sina verksamheter med mer än 5% utan att rekrytera.